فقه و حقوق خانواده

تعداد بازدید:۲۵۵۵

بسمه تعالی

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خانواده

دانشگاه شهید مطهری(ره)

دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم ­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فقه و حقوق خانواده با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء میراث فقه اسلامی و نیز با مطالعه مباحث حقوقی جدید تدوین و تنظیم نموده است.

طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی پنج نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد.در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراند و از آن دفاع نماید.هر واحد درسی نظری 16 ساعت می­باشد.

تبصره: چنانچه به تشخیص گروه آموزشی مدت فوق برای گذراندن دروس جبرانی یا اتمام پایاننامه کافی نباشد، حداکثر یک نیمسال دیگر به مدت فوق اضافه می­شود.

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق خانواده 32 واحد به شرح زیر می باشد:

* دروس اصلی:       26 واحد                          

* پایان نامه:             6 واحد

تبصره 1: دروس اصلی شامل 16 واحد الزامی و 16 واحد اختیاری است که دانشجو لازم است از میان واحدهای اختیاری 10 واحد را بگذراند.

تبصره 2: با توجه به ماهیت این دوره آموزشی و رویکرد حوزوی و دانشگاهی این مرکز، تعداد 24 واحد به عنوان دروس حوزوی و 6 واحد جبرانی در نظر گرفته شده است.گذراندن این واحدها شرط فارغ التحصیلی دانشجو می­باشد.(دروس جبرانی در معدل نهایی تأثیرگذار نخواهد بود.)

تبصره 3: به منظور هم­سطح کردن پذیرفته شدگان بر اساس مقررات حداکثر 10 واحد پیش نیاز به تناسب رشته تحصیلی مقطع کارشناسی دانشجوی پذیرفته شده به تشخیص گروه آموزشی حقوق خانواده ارائه می­گردد. گذراندن این دروس برای آن دانشجویان شرط ارائه دروس الزامی است.

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فقه و حقوق کارشناسی‌ارشد