مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی‌ارشد


فقه و حقوق خصوصی

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)     دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­ تر میان حوزه و دانشگاه برنامه ...

فقه و حقوق جزا

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گرانسنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه، برنامه دوره کارشناسی ...

فقه و حقوق خانواده

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم ­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ...