فقه و حقوق خصوصی

تعداد بازدید:۴۲۰۷

بسمه تعالی

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خصوصی

دانشگاه شهید مطهری(ره)

    دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­ تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فقه و حقوق خصوصی  با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء تراث اسلامی ونیز با مطالعه مباحث حقوقی جدید تدوین و تنظیم نموده است.

    طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی پنج نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد. در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراند و از آن دفاع نماید. هر واحد درسی نظری 16 ساعت می­باشد.

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق خصوصی 32 واحد به شرح زیر می باشد :

* دروس اصلی:       26 واحد                   

* پایان نامه:             6 واحد

تبصره 1: دروس اصلی شامل 22 واحد الزامی و 16 واحد اختیاری است که دانشجو لازم است از میان واحدهای اختیاری 10 واحد بگذراند.

تبصره 2: با توجه به ماهیت این دوره آموزشی و با توجه به رویکرد حوزوی و دانشگاهی این مرکز، تعداد 20واحد به عنوان دروس حوزوی و 4 واحد جبرانی در نظر گرفته شده است. .(دروس جبرانی در معدل کل تأثیرگذار نخواهد بود.)

تبصره 3: به منظور هم­سطح کردن پذیرفته شدگان بر اساس مقررات حداکثر 8 واحد پیش نیاز به تناسب رشته تحصیلی مقطع کارشناسی دانشجوی پذیرفته شده به تشخیص گروه آموزشی فقه و حقوق خصوصی ارائه می­گردد. گذراندن این دروس شرط ارائه دروس  الزامی است.  

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فقه و حقوق کارشناسی‌ارشد