مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی


فقه و حقوق اسلامی

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور به اساتید، محققان و کارشناسان، به تنظیم برنامه درسی مناسب برای ...