اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای پوریا رئیسی

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰ اطلاعیه‌ها جلسات دفاع
تعداد بازدید:۶۵۷

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا

ملاکات احکام و نقش آن در تغییر مجازات

پوریا رئیسی

استاد راهنما

دکتر محمد بهرامی خوشکار

استاد مشاور

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

اساتید داور

دکتر محمد رسائی           دکتر حسین اسدزاده

زمان و مکان

سالن جلسات: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱۴:۰۰

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری جلسه دفاع مقطع کارشناسی‌ارشد گروه فقه و حقوق رشته فقه و حقوق جزا