اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای حسین سلیمانی

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۸ اطلاعیه‌ها جلسات دفاع
تعداد بازدید:۵۴۳

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق خصوصی

تطبیق ماده ۹۵۹ قانون مدنی بر معیارهای تحریم حلال

حسین سلیمانی

استاد راهنما

دکتر محمد بهرامی خوشکار

استاد مشاور

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

اساتید داور

دکتر سید علیرضا فروغی           دکتر عبدالرضا اسدی

زمان و مکان

سالن جلسات: ۱۳۹۹/۰۶/30 | ۱۶:۰۰

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری مقطع کارشناسی‌ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی جلسه دفاع گروه فقه و حقوق