باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین­المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

الهام شریعتی نجف‌آبادی، عباس کریمی

چکیده:

باز فروش کالا، موضوع ماده ۸۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه‌حلی برای برون‌رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می‌آید.

هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام بر اساس حقوق ایران است. نگارنده با به کار بردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت باز فروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را موردبررسی قرار داده ‌است. «تقاص» ازجمله مواردی است که امکان توجیه باز فروش بر مبنای آن وجود دارد.

کلمات کلیدی : باز فروش، کنوانسیون بیع بین‌المللی، فسخ، تقاص، مدیون