دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی » شماره ها

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۳

صاحب امتیاز : دانشگاه شهیدمطهری(ره)

مدیر مسئول : سیدعلیرضا فروغی

سردبیر : سیدابوالقاسم نقیبی

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۲

صاحب امتیاز : دانشگاه شهیدمطهری(ره)

مدیر مسئول : سیدعلیرضا فروغی

سردبیر : سیدابوالقاسم نقیبی

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۱

صاحب امتیاز : دانشگاه شهیدمطهری(ره)

مدیر مسئول : سیدعلیرضا فروغی

سردبیر : سیدابوالقاسم نقیبی