فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
53طوبي شاكريدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي اسلام و ايران در حوزه تعزيراتآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1388
54عباس ذاقليدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بين الملليدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
41عبدالرضا اسدی آقبلاغیدکتری حرفه‌ای PHDتوثیق دارایی­های فکری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (مطالعه تطبیقی)دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1398
22عليرضا فروغيدکتری حرفه‌ای PHDنظريه حق در فقه و حقوق موضوعهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1390
63علی مژدهی پوردکتری حرفه‌ای PHDپولشویی (تطهیر پول ) در اسناد بین‌المللی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین ایران، مصر و لبناندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1391
8علی یزدی نیادکتری حرفه‌ای PHDجبران خسارت ناشی از نقض تعهدات بایع و مشتریدکتر سیدحسین صفائی1383
34علیرضا آبیندکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی محجورین غیرممیز (مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوق اسلام، ایران و مصر)دکتر سیدحسین صفائی1396
67علیرضا سعیددکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران، مصر و انگلستان (مطالعه تطبیقی با تأکید بر فقه امامیه)دکتر حسین میرمحمد صادقی1392
76علیرضا صالحیدکتری حرفه‌ای PHDآزادی های منفی و حمایت کیفری از آنها در فقه و حقوق موضوعهدکتر سیدمحمدصادق موسوی/ دکتر سیدمنصور میرسعیدی1395
70غلامرضا پیوندیدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و معیارهای کیفر گذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه‌های اسلامیدکتر عبدالعلی توجهی1392
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۲ مورد.