فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
62محسن شکرچی زادهدکتری حرفه‌ای PHDسیاست کیفری قاعده اقتضای تعقیب (ایران ، انگلیس ،اسناد بین‌المللی)‌دکتر حسین میرمحمد صادقی1391
38سعید فرساددکتری حرفه‌ای PHDصلح و دوستی با غیرمسلمانان از دیدگاه منابع فقه اسلامیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد/ دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1397
5محمد روشندکتری حرفه‌ای PHDعجز از پرداخت دین و آثار فقهی و حقوقی آندکتر سیدحسین صفائی1382
50محمد بهروزیهدکتری حرفه‌ای PHDعدالت ترمیمی در فقه امامیه و حقوق ایراندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1386
11اکرم صفیریدکتری حرفه‌ای PHDعدم النفعدکتر سیدحسین صفائی1384
32زهرا تابشدکتری حرفه‌ای PHDقاعده احسان در سقوط مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا (مطالعه تطبیقی)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1395
18معصومه مظاهريدکتری حرفه‌ای PHDقاعده عدل و انصاف(بررسي حقوقي و فقهي)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1389
59محمدرضا الهي منشدکتری حرفه‌ای PHDقراربازداشت موقت و جايگزينهاي آن در حقوق ايران و فرانسهدکتر محمد آشوری1389
15محمد مهدي عزيزاللهيدکتری حرفه‌ای PHDقرارداد صلح در روابط بين المللي از ديدگاه حقوق اسلامي احكام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1388
2محمد علی خورسندیاندکتری حرفه‌ای PHDقراردادهای مقاطعه کاریآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۲ مورد.