فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
61سیدمهدی منصوری طزنجیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی بازداشت موقت و جایگزین های آن در فقه اسلامی و اسناد بین‌المللیآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1390
62محسن شکرچی زادهدکتری حرفه‌ای PHDسیاست کیفری قاعده اقتضای تعقیب (ایران ، انگلیس ،اسناد بین‌المللی)‌دکتر حسین میرمحمد صادقی1391
63علی مژدهی پوردکتری حرفه‌ای PHDپولشویی (تطهیر پول ) در اسناد بین‌المللی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین ایران، مصر و لبناندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1391
64بابک رزم سازدکتری حرفه‌ای PHDروشهای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومیدکتر محمد آشوری1391
65زهرا سبزواریدکتری حرفه‌ای PHDقضایی شدن مرحله اجرایی مجازات سالب آزادی در حقوق ایران و فرانسهدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
66محمد ساریخانیدکتری حرفه‌ای PHDرفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیدكتر سیدمحمدعلی اردبيلي1392
67علیرضا سعیددکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران، مصر و انگلستان (مطالعه تطبیقی با تأکید بر فقه امامیه)دکتر حسین میرمحمد صادقی1392
68حمید فرجیدکتری حرفه‌ای PHDسیاست جنایی و الگوهای پیشگیری از جرم در فقه امامیه و حقوق ایرانآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1392
69سیدحامدحسین حسینی خامنهدکتری حرفه‌ای PHDبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامیدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
70غلامرضا پیوندیدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و معیارهای کیفر گذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه‌های اسلامیدکتر عبدالعلی توجهی1392
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۲ مورد.