فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
45حسن شاه ملک‌پور خشکبیجاریدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و اصول سیاست کیفری اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی ایرانآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1383
47حسین آقا بابائیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران ، مصر ،انگلستان در قبال جرم بر اندازیدکتر حسین میرمحمد صادقی1383
82حسین اسدزادهدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفریدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی/ دکتر محمد رسایی1398
57حميد گويندهدکتری حرفه‌ای PHDجايگاه عرف در حقوق كيفري اسلام(مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1388
68حمید فرجیدکتری حرفه‌ای PHDسیاست جنایی و الگوهای پیشگیری از جرم در فقه امامیه و حقوق ایرانآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1392
12حمیدرضا بصیریدکتری حرفه‌ای PHDماهیت حقوقی صلح در مورد معامله و احکام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1386
39خدیجه شیروانیدکتری حرفه‌ای PHDنظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر موازین فقه امامیه)دکتر محمد عیسایی تفرشی1398
14خدیجه مرادیدکتری حرفه‌ای PHDتأثیر عسر و حرج بر قراردادها (بررسی فقهی و حقوقی) و مقایسه آن با نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجیدکتر سیدحسین صفائی1387
40رضا شاه حسینی انگاسیدکتری حرفه‌ای PHDنقش اماره قضایی در کشف حقیقتدکتر عباس کریمی1398
32زهرا تابشدکتری حرفه‌ای PHDقاعده احسان در سقوط مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا (مطالعه تطبیقی)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1395
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.